Geen categorie

 • Formuleer relatiebeding duidelijk

  U neemt een relatiebeding op in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer om uw netwerk van relaties te beschermen. Het betreft dan met name functies waarbij het contact met relaties centraal staat, zoals bij adviesfuncties en bij commerciële functies. Het beding verbiedt uw (ex-)werknemer om gedurende een bepaalde periode contacten met uw relaties te onderhouden. Zo […]

 • Nieuwe regels voor overuren en uitruil minimumloon

  Er zijn enkele ontwikkelingen te melden met betrekking tot het uitbetalen van overuren tegen het wettelijk minimumloon en het uitruilen van overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. Uitbetalen en uitruilen overuren U moet vanaf 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 […]

 • Actiepunten rondom uw pensioen eigen beheer

  Sinds 1 april 2017 is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit. U moet voor uw verdere pensioenopbouw gebruik maken van de producten van verzekeringsmaatschappijen of banken. Uiteraard kunt u ook via een professionele vermogensbeheerder voor uw pensioen zorgen. Ook vermogensbeheer via uw eigen BV is een alternatief voor de pensioenopbouw in […]

 • UBO-register komt eraan

  Er is een start gemaakt met de komst van het UBO-register. Daarin staat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over onder meer BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Het gaat steeds om natuurlijke personen die meer dan 25% belang […]

 • Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

  De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. U krijgt als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst pakt wel kwaadwillenden aan. Oorspronkelijk was de handhaving van […]

 • Van algemene naar beperkte huwelijksgemeenschap

  Als u nu trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u regelt onderling verder niets, dan bent u gehuwd/geregistreerd in algemene gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment al uw bezittingen en schulden worden samengevoegd en u ieder voor de helft daarvan eigenaar bent.  Dit basisstelsel gaat vanaf 1 januari 2018 veranderen. […]

 • Verhoging minimumloonjeugdloon

  Een 22-jarige werknemer heeft vanaf 1 juli 2017 recht op het volledige wettelijk minimumloon. In 2019 geldt dit voor een werknemer van 21 jaar. Daarnaast wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 verhoogd voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Compensatie werkgevers voor verhoging minimumjeugdloon Werkgevers krijgen over de tweede helft van 2017 […]

 • Toestemming partner afkoop of omzetting ODV

  Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot afkoop of de omzetting in de ODV moet uw (ex-) partner schriftelijk toestemming geven. Uw (ex-)partner heeft bij echtscheiding in principe recht op een deel van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Als gevolg van de keuze voor afkoop of spaarvariant verspeelt hij/zij deze rechten bij een […]

 • Meer duidelijkheid over vervallen minimumlooptijden

  In januari berichtten we u dat de minimumlooptijden van 15 en 20 jaar voor het belastingvrij in box 1 benutten van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) geheel zouden vervallen. Toen was echter nog niet duidelijk per wanneer dit zou gebeuren. […]

 • Overige pensioenmaatregelen zijn al wel in werking getreden

  De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ bevat ook twee pensioenmaatregelen die niet specifiek zijn gericht op de DGA. Deze zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking getreden. Het betreft versoepelingen van het doorwerkvereiste en de maximum pensioenopbouw. Doorwerkvereiste In uw pensioenregeling staat wanneer u met pensioen gaat. Dat kan eerder zijn […]

 • Afschaffen pensioen eigen beheer een voldongen feit

  De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mag opbouwen in uw eigen BV. U moet voor uw verdere pensioenopbouw gebruik maken van de producten van verzekeringsmaatschappijen of banken. Uiteraard kunt u ook via een professionele vermogensbeheerder voor […]

 • Geen navordering verjaarde erfbelasting

  Heeft de Belastingdienst u een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd voor erfdelen die meer dan 12 jaar voor 1 januari 2012 verkregen zijn – dus erfenissen van vóór 1999? In dat geval kunt u daartegen succesvol bezwaar maken, mits de bezwaartermijn (6 weken vanaf de aanslagdatum) nog niet is verstreken. Er is namelijk een uitspraak van de […]