Geen categorie

 • Meldplicht datalekken: betere bescherming persoonsgegevens

  U legt de persoonsgegevens vast van uw personeel en waarschijnlijk ook van uw cliënten. De regels voor de bescherming van deze gegevens zijn aangescherpt. U hebt de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zo mag u de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de betreffende opdracht die u van de cliënt(en) heeft […]

 • Aflossen op de eigenwoningschuld niet altijd voordelig

  U kunt jaarlijks boetevrij aflossen op uw hypotheek. Meestal is dat gelimiteerd tot 10 of 20% van de hypotheeksom. Heeft u een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek, dan heeft u een hypotheek met daaraan gekoppeld een spaartegoed. U spaart belastingvrij voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Onder voorwaarden is ook de uitkering belastingvrij. Een van die […]

 • Vanaf 2017 loonkostenvoordeel bij werknemers met lage lonen

  Volgend jaar gaat het nieuwe loonkostenvoordeel voor werknemers met lage lonen van start. Heeft u dan een werknemer in dienst met een uurloon tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon, dan krijgt u maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Bedraagt het uurloon van de werknemer tussen 110% en 120% van het wettelijk minimumloon, […]

 • Gewijzigde bijdragen Zorgverzekeringswet

  De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage wordt verlaagd van 6,75% in 2016 naar 6,65% in 2017. Bepaalde uitkeringsgerechtigden en de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, betalen ook een lagere Zvw-bijdrage dan vorig jaar, namelijk 5,40% (in 2017) in plaats van 5,50% (in 2016). U berekent de Zvw-bijdrage over […]

 • Meer tijd voor voorbereidingen op verbod inhoudingen op het minimumloon

  De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen op het minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Dit geeft u als werkgever meer tijd om u voor te bereiden. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de uitzonderingen op het verbod die inmiddels zijn bekendgemaakt. Het gaat om huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie. Huisvestingskosten […]

 • Beding tijdig uitkering bij expirerend lijfrentekapitaal!

  Dagelijks moeten we keuzes maken over van alles en nog wat en dan glipt er weleens iets tussendoor. Meestal zonder grote gevolgen. Bij expiratie van levensverzekeringen kunnen dergelijke vergissingen echter wel vaak grote financiële gevolgen hebben. Vergeet u namelijk om tijdig een uitkering  te bedingen voor een expirerende lijfrente- of goudenhanddrukverzekering? In dat geval bent […]

 • Privévermogen erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd

  Per 1 september 2016 bent u beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel in werking dat de Eerste Kamer heeft aangenomen. Er is pas sprake van zuivere aanvaarding als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Ook komt er […]

 • Minder Vpb betalen

  U gaat waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000 en in 2021 naar € 350.000. Winsten boven deze bedragen blijven belast tegen 25%. Dit heeft de staatssecretaris aangekondigd in zijn brief over het pensioen in eigen beheer.

 • Meld tijdig conversie pensioenrechten bij uw BV

  Stel u heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. U en uw echtgeno(o)t(e) gaan scheiden. U kunt er in dat geval voor kiezen om elkaars  pensioenrechten (nabestaandenpensioen en het te verdelen ouderdomspensioen) om te zetten in eigen rechten (conversie). De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft in dat geval voor dat binnen twee jaar na de […]

 • Start controle sectorindeling

  De Belastingdienst stelt de sectorindeling vast bij de eerste aanmelding op basis van uw werkzaamheden. U krijgt daarvan binnen acht weken een beschikking sectoraansluiting met een code en de naam van de sector waarbij u bent aangesloten. De sectorcode staat ook op de beschikking met de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK), die u elk jaar ontvangt. […]