Nieuws

 • Start controle sectorindeling

  De Belastingdienst stelt de sectorindeling vast bij de eerste aanmelding op basis van uw werkzaamheden. U krijgt daarvan binnen acht weken een beschikking sectoraansluiting met een code en de naam van de sector waarbij u bent aangesloten. De sectorcode staat ook op de beschikking met de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK), die u elk jaar ontvangt. […]

 • Verhoogde schenkingsvrijstelling bij samenloop eerdere schenkingen

  Bij het Belastingplan 2016 is beslist dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2017 permanent wordt verhoogd van € 53.016 (in 2016) naar € 100.000 per schenker. Voorwaarde is dat de ontvanger 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. Hij/zij hoeft geen kind te zijn van de schenker. Onlangs heeft de staatssecretaris uitgelegd in hoeverre van de permanente vrijstelling […]

 • Knoop doorgehakt pensioen in eigen beheer

  Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt al met ingang van 1 januari 2017. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend. Dit staat in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 1 juli jl. Opmerkelijk genoeg staat hij in deze brief toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen u de mogelijkheid krijgt […]

 • Zijn uw algemene voorwaarden van kracht?

  Als verkopende partij moet u uw afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Doet u dat niet op de juiste wijze, dan blijven de algemene voorwaarden buiten toepassing. In dat geval maken de voorwaarden namelijk geen deel uit van de gesloten overeenkomst. De koper neemt kennis van de algemene voorwaarden wanneer u deze aan hem/haar overhandigt. Pas wanneer dat […]

 • Einde kopie ID-bewijzen opdrachtnemers

  Sinds 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie afgeschaft. Daarmee komt ook een einde aan de wettelijke plicht een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Omdat het bewaren van een ID-bewijs van uw opdrachtnemers niet meer wettelijk verplicht is, mag u ook geen kopie of scan meer maken en in uw administratie opnemen. Dat geldt overigens ook voor uitzendkrachten die u inzet. Om […]

 • Per 1-1-2016 in een BV? Regel een voorovereenkomst

  Als uw eenmanszaak boven verwachting goed draait kunt u overwegen om uw zaak om te zetten naar een BV.  Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, als de goede bedrijfsresultaten aanhouden. In dat geval moet u deze maand een intentieverklaring of voorovereenkomst opstellen om de mogelijkheid van omzetting in de BV per 1-1-2016 veilig te […]

 • Belastingbesparing in de nieuwe box 3

  Per 1 januari 2017 gaat de belastingheffing veranderen in box 3. Hoewel voor sommigen de lasten goedkoper zullen worden, gaat voor de meeste box 3-belastingplichtigen de heffing omhoog. Daarom is het zaak hier nu al goed naar te (laten) kijken. Door bijvoorbeeld het box 3-vermogen slim te verdelen binnen de familie kan een mooie besparing worden behaald. Hierdoor kan vanaf […]

 • Boek de omzet per partner bij man-vrouwfirma

  Wanneer u met uw partner een man-vrouwfirma (of maatschap) vormt en daarbij allebei declarabele werkzaamheden verricht dan is het raadzaam om voor een omzetverantwoording per partner te zorgen. Dit is belangrijk omdat er dan goed kan worden aangetoond dat u én uw partner beiden recht hebben op diverse fiscale voordelen voor ondernemers. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek, […]

 • Fiscale afschrijvingsbeperking: wat is de impact?

  Bij het beoordelen of er sprake is van fiscale winst hoeft er geen rekening te worden gehouden met de fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen. Echter, wanneer men een VPB-aangifte gaat verzorgen moet men hier wel rekening mee houden! Afschrijvingsbeperking geldt alleen voor zaken die fiscaal gezien als bedrijfsmiddel worden aangemerkt bijvoorbeeld een gemeentelijke parkeergarage of eigen kantoorpand. […]

 • Werkkamer in huurwoning? Huurkosten volledig aftrekbaar!

  De Hoge Raad is van mening dat etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen ertoe leidt dat deze huisvestingskosten volledig tot zakelijke lasten mogen worden gerekend. Hier staat wel tegenover dat er vanwege het privégebruik van de woning een bijtelling zal moeten worden toegepast. Een ondernemer in de bouwsector verrichtte nevenwerkzaamheden voor zijn bedrijf vanuit zijn […]

 • Zorg voor zakelijke borgstellingsvergoeding

  U kunt borg staan voor een schuld van uw BV. Als de BV de schuld  niet kan voldoen, kan de bank de borgstelling inroepen. Heeft u de schuld van uw BV voldaan, dan krijgt u een regresvordering op uw BV. U kunt echter vervolgens het verlies op de regresvordering alleen aftrekken van uw inkomen als de borgstellingsovereenkomst zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid […]