Nieuws

 • Meer tijd voor voorbereidingen op verbod inhoudingen op het minimumloon

  De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen op het minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Dit geeft u als werkgever meer tijd om u voor te bereiden. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de uitzonderingen op het verbod die inmiddels zijn bekendgemaakt. Het gaat om huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie. Huisvestingskosten […]

 • Beding tijdig uitkering bij expirerend lijfrentekapitaal!

  Dagelijks moeten we keuzes maken over van alles en nog wat en dan glipt er weleens iets tussendoor. Meestal zonder grote gevolgen. Bij expiratie van levensverzekeringen kunnen dergelijke vergissingen echter wel vaak grote financiële gevolgen hebben. Vergeet u namelijk om tijdig een uitkering  te bedingen voor een expirerende lijfrente- of goudenhanddrukverzekering? In dat geval bent […]

 • Privévermogen erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd

  Per 1 september 2016 bent u beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel in werking dat de Eerste Kamer heeft aangenomen. Er is pas sprake van zuivere aanvaarding als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Ook komt er […]

 • Minder Vpb betalen

  U gaat waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000 en in 2021 naar € 350.000. Winsten boven deze bedragen blijven belast tegen 25%. Dit heeft de staatssecretaris aangekondigd in zijn brief over het pensioen in eigen beheer.

 • Meld tijdig conversie pensioenrechten bij uw BV

  Stel u heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. U en uw echtgeno(o)t(e) gaan scheiden. U kunt er in dat geval voor kiezen om elkaars  pensioenrechten (nabestaandenpensioen en het te verdelen ouderdomspensioen) om te zetten in eigen rechten (conversie). De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft in dat geval voor dat binnen twee jaar na de […]

 • Start controle sectorindeling

  De Belastingdienst stelt de sectorindeling vast bij de eerste aanmelding op basis van uw werkzaamheden. U krijgt daarvan binnen acht weken een beschikking sectoraansluiting met een code en de naam van de sector waarbij u bent aangesloten. De sectorcode staat ook op de beschikking met de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK), die u elk jaar ontvangt. […]

 • Verhoogde schenkingsvrijstelling bij samenloop eerdere schenkingen

  Bij het Belastingplan 2016 is beslist dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2017 permanent wordt verhoogd van € 53.016 (in 2016) naar € 100.000 per schenker. Voorwaarde is dat de ontvanger 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. Hij/zij hoeft geen kind te zijn van de schenker. Onlangs heeft de staatssecretaris uitgelegd in hoeverre van de permanente vrijstelling […]

 • Knoop doorgehakt pensioen in eigen beheer

  Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt al met ingang van 1 januari 2017. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend. Dit staat in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 1 juli jl. Opmerkelijk genoeg staat hij in deze brief toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen u de mogelijkheid krijgt […]

 • Zijn uw algemene voorwaarden van kracht?

  Als verkopende partij moet u uw afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Doet u dat niet op de juiste wijze, dan blijven de algemene voorwaarden buiten toepassing. In dat geval maken de voorwaarden namelijk geen deel uit van de gesloten overeenkomst. De koper neemt kennis van de algemene voorwaarden wanneer u deze aan hem/haar overhandigt. Pas wanneer dat […]

 • Einde kopie ID-bewijzen opdrachtnemers

  Sinds 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie afgeschaft. Daarmee komt ook een einde aan de wettelijke plicht een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Omdat het bewaren van een ID-bewijs van uw opdrachtnemers niet meer wettelijk verplicht is, mag u ook geen kopie of scan meer maken en in uw administratie opnemen. Dat geldt overigens ook voor uitzendkrachten die u inzet. Om […]