Nieuws

 • Einde kopie ID-bewijzen opdrachtnemers

  Sinds 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie afgeschaft. Daarmee komt ook een einde aan de wettelijke plicht een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Omdat het bewaren van een ID-bewijs van uw opdrachtnemers niet meer wettelijk verplicht is, mag u ook geen kopie of scan meer maken en in uw administratie opnemen. Dat geldt overigens ook voor uitzendkrachten die u inzet. Om […]

 • Per 1-1-2016 in een BV? Regel een voorovereenkomst

  Als uw eenmanszaak boven verwachting goed draait kunt u overwegen om uw zaak om te zetten naar een BV.  Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, als de goede bedrijfsresultaten aanhouden. In dat geval moet u deze maand een intentieverklaring of voorovereenkomst opstellen om de mogelijkheid van omzetting in de BV per 1-1-2016 veilig te […]

 • Belastingbesparing in de nieuwe box 3

  Per 1 januari 2017 gaat de belastingheffing veranderen in box 3. Hoewel voor sommigen de lasten goedkoper zullen worden, gaat voor de meeste box 3-belastingplichtigen de heffing omhoog. Daarom is het zaak hier nu al goed naar te (laten) kijken. Door bijvoorbeeld het box 3-vermogen slim te verdelen binnen de familie kan een mooie besparing worden behaald. Hierdoor kan vanaf […]

 • Boek de omzet per partner bij man-vrouwfirma

  Wanneer u met uw partner een man-vrouwfirma (of maatschap) vormt en daarbij allebei declarabele werkzaamheden verricht dan is het raadzaam om voor een omzetverantwoording per partner te zorgen. Dit is belangrijk omdat er dan goed kan worden aangetoond dat u én uw partner beiden recht hebben op diverse fiscale voordelen voor ondernemers. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek, […]

 • Fiscale afschrijvingsbeperking: wat is de impact?

  Bij het beoordelen of er sprake is van fiscale winst hoeft er geen rekening te worden gehouden met de fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen. Echter, wanneer men een VPB-aangifte gaat verzorgen moet men hier wel rekening mee houden! Afschrijvingsbeperking geldt alleen voor zaken die fiscaal gezien als bedrijfsmiddel worden aangemerkt bijvoorbeeld een gemeentelijke parkeergarage of eigen kantoorpand. […]

 • Werkkamer in huurwoning? Huurkosten volledig aftrekbaar!

  De Hoge Raad is van mening dat etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen ertoe leidt dat deze huisvestingskosten volledig tot zakelijke lasten mogen worden gerekend. Hier staat wel tegenover dat er vanwege het privégebruik van de woning een bijtelling zal moeten worden toegepast. Een ondernemer in de bouwsector verrichtte nevenwerkzaamheden voor zijn bedrijf vanuit zijn […]

 • Zorg voor zakelijke borgstellingsvergoeding

  U kunt borg staan voor een schuld van uw BV. Als de BV de schuld  niet kan voldoen, kan de bank de borgstelling inroepen. Heeft u de schuld van uw BV voldaan, dan krijgt u een regresvordering op uw BV. U kunt echter vervolgens het verlies op de regresvordering alleen aftrekken van uw inkomen als de borgstellingsovereenkomst zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid […]

 • Toepassing btw-vrijstelling (para)medici verruimd

  Bent u (para)medicus maar niet ingeschreven in het BIG-register, of bent u wel BIG-geregistreerd maar verricht u behandelingen buiten uw BIG-beroep? In dat geval wordt de toepassing van de medische vrijstelling vaak geweigerd. Daarin is sinds kort verandering gekomen omdat de voorwaarden voor toepassing van de medische vrijstelling zijn versoepeld. Van belang is dat u moet kunnen aantonen dat uw behandelingen gelijkwaardig zijn aan de behandelingen van de […]

 • Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

  Een andere wijziging van de Wet werk en zekerheid voorziet in een compensatie voor de transitievergoeding die u verschuldigd bent bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme premie zal daardoor worden verhoogd. De compensatie moet het voor u als werkgever niet meer nodig maken om een werknemer na 2 jaar ziekte uitsluitend in dienst te houden om aan […]

 • Beperking wettelijke gemeenschap van goederen stapje dichterbij

  De beperking van de algemene gemeenschap van goederen is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel aangenomen. Als ook de Eerste Kamer dit doet, dan wordt de gemeenschap van goederen beperkt tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat u elk had vóór het huwelijk en giften en erfenissen die u ontvangt tijdens […]

 • Geen transitievergoeding bij vervangende cao-voorziening

  Tot nu toe kan uw werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Die gelijkwaardige voorziening kan zijn een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-regeling. De gelijkwaardigheid van de vervangende cao-voorziening leidt echter tot problemen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De regeling wordt daarom aangepast en beperkt tot uitsluitend ontslag om bedrijfseconomische redenen. In dat geval hoeft de cao-voorziening niet meer […]

 • Verbod op inhoudingen op WML: opnieuw uitstel en uitzonderingen

  Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon (WML) treedt niet in werking op 1 juli 2016, maar wordt verder uitgesteld naar 1 januari 2017. U krijgt als werkgever zo meer tijd om u voor te bereiden op de wijzigingen uit de Wet aanpak schijnconstructies. Bovendien wordt een uitzondering  op het verbod gemaakt voor huisvesting en voor een ziektekostenverzekering. Wel zullen er voorwaarden worden verbonden aan […]