Ons accountantskantoor heeft als hoofddoel het leveren van kwalitatief hoogstaand werk. Dit wordt uitgevoerd door mensen met de daarvoor gekwalificeerde opleiding. Desalniettemin kan het voorkomen dat u een klacht wilt uiten over onze dienstverlening.

VT Accountants kent daartoe een klachtenregeling, deze houdt in dat wij uw klacht op zorgvuldige wijze afhandelen en waar mogelijk met u naar een passende oplossing kijken.

Graag verzoeken wij u om uw klacht schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan ons. Dan zorgen wij dat deze bij de juiste persoon terecht komt, vermeldt u hierbij:

– uw naam en adres;
– de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
– de dagtekening en uw handtekening;
– een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
– de reden waarom u de klacht indient.

Als u een voorstel heeft voor afwikkeling van de klacht kunt u dat ook aangeven. Vervolgens ontvangt u binnen 5 werkdagen reactie met daarin informatie over het verdere verloop van de procedure, waaronder de afhandelingstermijn en de mogelijkheid gehoord te worden.

Wij streven ernaar uw klacht uiterlijk binnen 6 weken af te handelen. De beslissing die wordt genomen bestaat uit een gegrondverklaring of een ongegrondverklaring van uw klacht met de daarbij horende motivatie en natuurlijk hoe wij deze klacht gaan oplossen.

Wanneer u oneens bent met de genomen beslissing en heeft de klacht betrekking op een gedraging van een accountant als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants, dan kun u alsnog een klacht indienen bij de accountantskamer (www.accountantskamer.nl).