Nieuws

 • Verhoging minimumloonjeugdloon

  Een 22-jarige werknemer heeft vanaf 1 juli 2017 recht op het volledige wettelijk minimumloon. In 2019 geldt dit voor een werknemer van 21 jaar. Daarnaast wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 verhoogd voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Compensatie werkgevers voor verhoging minimumjeugdloon Werkgevers krijgen over de tweede helft van 2017 […]

 • Toestemming partner afkoop of omzetting ODV

  Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot afkoop of de omzetting in de ODV moet uw (ex-) partner schriftelijk toestemming geven. Uw (ex-)partner heeft bij echtscheiding in principe recht op een deel van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Als gevolg van de keuze voor afkoop of spaarvariant verspeelt hij/zij deze rechten bij een […]

 • Meer duidelijkheid over vervallen minimumlooptijden

  In januari berichtten we u dat de minimumlooptijden van 15 en 20 jaar voor het belastingvrij in box 1 benutten van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) geheel zouden vervallen. Toen was echter nog niet duidelijk per wanneer dit zou gebeuren. […]

 • Overige pensioenmaatregelen zijn al wel in werking getreden

  De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ bevat ook twee pensioenmaatregelen die niet specifiek zijn gericht op de DGA. Deze zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking getreden. Het betreft versoepelingen van het doorwerkvereiste en de maximum pensioenopbouw. Doorwerkvereiste In uw pensioenregeling staat wanneer u met pensioen gaat. Dat kan eerder zijn […]

 • Afschaffen pensioen eigen beheer een voldongen feit

  De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mag opbouwen in uw eigen BV. U moet voor uw verdere pensioenopbouw gebruik maken van de producten van verzekeringsmaatschappijen of banken. Uiteraard kunt u ook via een professionele vermogensbeheerder voor […]

 • Geen navordering verjaarde erfbelasting

  Heeft de Belastingdienst u een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd voor erfdelen die meer dan 12 jaar voor 1 januari 2012 verkregen zijn – dus erfenissen van vóór 1999? In dat geval kunt u daartegen succesvol bezwaar maken, mits de bezwaartermijn (6 weken vanaf de aanslagdatum) nog niet is verstreken. Er is namelijk een uitspraak van de […]

 • OVB 2% bij woning in gebruik als bedrijfspand

  Koopt u een woning en neemt u die in gebruik als kantoor of praktijk, dan kunt u de woning toch kopen met 2% overdrachtsbelasting in plaats van 6%. Voorwaarde is dat het pand met relatief eenvoudige aanpassingen zijn oorspronkelijke woonfunctie weer kan terugkrijgen. Alleen bij twijfel is ook de publiekrechtelijke bestemming van het pand van […]

 • Grote ondernemer moet mkb’er eerder betalen

  Bent u mkb’er of zzp’er en levert u goederen of diensten aan grote ondernemingen? In dat geval moet u wellicht ongewenst lang wachten op de betaling. Betalingstermijnen van 60 dagen of langer blijken vaak voor te komen. Die grote afnemer is echter heel belangrijk voor u, dus u kunt zich hier moeilijk tegen verzetten. U […]

 • Leg de afspraken met uw BV vast

  U gaat met uw BV allerlei rechtsverhoudingen aan. U leent bijvoorbeeld bij (of aan) uw BV of u neemt bedragen op in rekening-courant bij uw BV. Of u maakt afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Wist u dat u wettelijk verplicht bent om deze onderlinge rechtsverhoudingen schriftelijk vast te leggen en dat u deze moet bewaren in […]

 • Oplossing voor tegenvallend pensioen verlengd tot 1 juli 2017

  Bereikt u binnenkort uw pensioenleeftijd en heeft u pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling? In dat geval kunt u worden geconfronteerd met tegenvallende uitkeringen. Oorzaak: de lage rente waartegen het pensioen moet worden aangekocht. Goed nieuws is dat deze problematiek wordt aangepakt met het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Tot het moment van invoering van deze wet […]

 • No-riskpolis arbeidsgehandicapte onbeperkt geldig

  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst? In dat geval kunt u gebruik maken van een no-riskpolis. Wordt de arbeidsbeperkte werknemer ziek, dan is de loondoorbetaling door deze polis afgedekt. De polis was tijdelijk (tot 1 januari 2021), maar voortaan kunt u de no-riskpolis onbeperkt gebruiken. Wilt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen? […]