Bedrijfsmiddel of voorraad?

Het kan voorkomen dat een vermogensbestanddeel door een wijziging van de functie niet meer als bedrijfsmiddel maar als voorraad wordt aangemerkt. Fiscaal heeft dat consequenties.

De kwalificatie ‘bedrijfsmiddel’ is om verschillende redenen van belang:

  • Toepassing van de wettelijke afschrijvingsregels, waaronder ook de mogelijkheid van willekeurige afschrijving.
  • Slechts voor investeringen in bedrijfsmiddelen is een beroep op de investeringsaftrek mogelijk.
  • Een beroep op de herinvesteringsreserve staat slechts open voor bedrijfsmiddelen.

Volgens de rechtspraak verliest een zaak die de functie van bedrijfsmiddel heeft, die functie pas als:

  • De zaak is verkocht of;
  • Wordt aangewend voor een nieuwe ondernemingsactiviteit waarin die zaak fungeert als voor de omzet bestemde voorraad. Handelingen die een ondernemer verricht met het oog op de verkoop worden niet gekwalificeerd als een nieuwe ondernemingsactiviteit.