Betrek uw partner bij keuze afkoopvariant of spaarvariant pensioen eigen beheer

Het pensioen in eigen beheer wordt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. U kunt uw pensioen in eigen beheer dan niet meer verder opbouwen. U krijgt wel drie jaar de gelegenheid om uw pensioen af te kopen.

Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag (de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen eind 2015) van 34,5%. In 2018 is de korting 25% en in 2019 19,5%. Over het resterend bedrag moet loonbelasting worden betaald, maar geen revisierente.

Wordt er niet afgekocht, dan kunt u overstappen op een spaarvariant, waarbij u uw pensioenrechten tegen de fiscale waarde omzet in een spaarreserve in eigen beheer. Na de omzetting kunt u dan geen pensioen meer opbouwen. De reserve groeit dan alleen nog aan door rentebijschrijving. U krijgt dan vanaf uw pensioendatum uitkeringen uit de spaarreserve.

Voor zowel de afkoopvariant als voor de spaarvariant geldt als voorwaarde dat uw partner moet instemmen met de omzetting. Stemt hij/zij niet in met de afkoop of met de overstap naar de spaarvariant? In dat geval worden de eigenbeheeraanspraken bevroren. Deze problematiek speelt met name bij echtscheiding. De partner zal wellicht niet snel instemmen met afkoop omdat zijn/haar pensioenrechten daardoor verminderen. Hij/zij zal daarvoor gecompenseerd willen worden. Het is daarom verstandig om uw partner te betrekken bij de keuze die u wilt maken ten aanzien van uw pensioen in eigen beheer.