Enkele maatregelen in de sociale zekerheid uit het Regeerakkoord

Het kabinet Rutte III heeft ook veel plannen op het terrein van de sociale zekerheid. We noemen de meest ingrijpende hierna alleen puntsgewijs. Alle aangekondigde maatregelen moeten immers eerst nog in concrete voorstellen worden verwerkt en nog door de Tweede en daarna door de Eerste Kamer worden aangenomen. Niets is dus nog zeker.

  • De loondoorbetaling bij ziekte van werknemers gaat voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) van 2 naar 1 jaar;
  • Er komen strengere regels voor nieuwe instroom in de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • Loondispensatie vervangt de loonkostensubsidie uit de Participatiewet. Met toestemming van het UWV mag u minder loon betalen aan een werknemer met een beperking die minder productief is dan een gezonde werknemer;
  • Betaalt u door de loondispensatie minder loon dan het wettelijk minimumloon, dan heeft u voor die werknemer geen recht op het Lage-Inkomensvoordeel (LIV);
  • Eigenrisicodragers voor de WGA krijgen geen externe re-integratieplicht meer en het UWV kan aan hen geen loonsancties meer opleggen;
  • Bent u publiek verzekerd en volgt u de re-integratieadviezen van bedrijfsartsen op, dan kan aan u geen loonsanctie meer worden opgelegd;
  • Het werkgeversrisico voor WGAuitkeringen aan (ex-)werknemers wordt verkort van 10 naar 5 jaar;
  • Het eigenrisico voor de ziektekostenverzekering blijft nog 4 jaar op € 385.