Invoering Depotstelsel uitgesteld

Per 1 juli 2014 zou het Depotstelsel worden ingevoerd, echter zal dit niet worden gehaald. Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd de g-rekeningen langer te ondersteunen.

Het Depotstelsel houdt in dat (Onder)aannemers en uitleners een depot kunnen aanhouden op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA). Op dit moment wordt de g-rekening nog door de inhoudingsplichtige aangehouden bij een bank. In het depot wordt het gedeelte van de rekening gestort dat bestemd is voor de betaling van loonheffingen.

In het beginsel verandert er niets wat betreft de bescherming die de g-rekening biedt op het gebied van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Het bedrag dat in depot wordt aangehouden zal allereerst worden aangewend om de verschuldigde loon- en omzetbelasting (plus sociale verzekeringspremies) te voldoen. De ontvanger zal onder de nieuwe regeling overigens, na aanmaning van betaling, zelf bevoegd zijn om de verschuldigde bedragen uit het depot te halen om daar de verschuldigde bedragen mee te voldoen. Over het bedrag dat in depot staat zal een rentevergoeding (consignatierente) worden betaald aan de uitlener of (onder)aannemer (depotbegunstigde). Er zal geen sprake meer zijn van transactiekosten. Voor de uitlener en de (onder)aannemer is deze nieuwe regeling dus financieel aantrekkelijker.

Het ministerie van Financiën neemt het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het Depotstelsel. Bij die heroriëntatie worden de belangen van banken en het bedrijfsleven die nu gebruik maken van g-rekening meegenomen.

Daarom heeft het minisaterie de banken gevraagd om begin mei hun visie op de toekomstscenario’s van het g-rekeningstelsel te geven. Ook andere partijen kunnen die tijd gebruiken voor intern beraad.