Nieuwe Loonkostenvoordelen (LKV’s) in 2018

U bent ondernemer en u wilt vanaf 1 januari 2018 mensen aannemen die een uitkering ontvangen. Of u wilt een al bij u in dienst zijnde werknemer na 2 jaar ziekte in een passende functie laten werken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor deze werknemers vanaf volgend jaar subsidies krijgen, de loonkostenvoordelen (LKV’s). Hierna leest u voor wie, hoe en hoeveel LKV’s u dat kan opleveren.

Voor welke werknemers?

Er zijn vanaf 1 januari 2018 vier groepen LKV’s, namelijk voor:

1. een werknemer van 56 jaar of ouder;

2. een arbeidsgehandicapte werknemer;

3. iemand uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en

4. het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer met een WIA-uitkering.

Bij de groepen 1, 2, en 3 gaat het om werknemers die u in dienst wilt nemen en bij groep 4 gaat om iemand die al bij u werkte en die na 2 jaar ziekte bij u weer (helemaal of deels) aan het werk is gegaan.

De hoogte en duur van de tegemoetkoming

De hoogte van de LKV’s bij werknemers uit de groepen 1, 2 en 4 bedraagt € 3,05 per verloond uur tot maximaal € 6.000 per jaar per werknemer, gedurende maximaal 3 jaren bij de groepen 1 en 2 en gedurende maximaal 1 jaar bij groep 4. Heeft u voor deze werknemers nu premiekortingen, dan bedragen die in 2017 maximaal € 7.000 per jaar. Vanaf 1 januari 2018 worden deze premiekortingen omgezet in LKV’s tot een maximum van € 6.000 per jaar per werknemer. Bij groep 3 is de hoogte van het LKV € 1,01 per verloond uur tot maximaal € 2.000 per jaar per werknemer gedurende maximaal 3 jaren. De premiekorting voor deze groep over 2017 van maximaal € 2.000 per jaar wordt omgezet in LKV’s tot een maximum van € 2.000.

Wat moet u doen om LKV’s te krijgen?

Zo snelmogelijk de juiste acties ondernemen. De werknemer moet zijn geregistreerd in het doelgroepregister van het UWV. Daartoe moet de werknemer (of u met een door de werknemer verleende machtiging) een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV binnen 3 maanden na de datum van indiensttreding of de werkhervatting na 2 jaren ziekte. Heeft u die verklaring van het UWV, dan moet u vervolgens de juiste gegevens van de werknemer over het dienstverband en de doelgroepverklaring zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk in januari 2019 – aan uw salarisadministrateur verstrekken. Hij/zij kan dan over elk loontijdvak tijdig het juiste LKV aanvragen via het indienen van loonaangiften of correcties op al ingediende loonaangiften. Op het doen van een onjuiste aanvraag of het verstrekken van onjuiste gegevens staat een boete van € 1.319 per verzuim.

Let op!

Is er niet tijdig een doelgroepverklaring aangevraagd, dan heeft u geen recht op LKV’s. Dit kunt u achteraf niet herstellen. Hoe u een doelgroepverklaring kunt aanvragen, vindt u op de website van het UWV.

Wat moet u doen als u nu premiekortingen toepast?

Bestond het dienstverband met uw werknemer op 1 januari 2018 nog en is de maximale duur van de premiekorting(en) nog niet verstreken? In dat geval moet u enkele acties (laten) uitvoeren in uw salarisadministratie om te zorgen dat de premiekortingen voor de resterende duur worden omgezet in de LKV’s. Die acties zijn o.a. het juist en tijdig verwerken van de premiekortingen in de laatste loonaangifte 2017 en van de LKV’s in de loonaangiften van 2018, het controleren van wijzigingen in uw bedrijf, zoals het controleren van de arbeidscontracten van de betreffende werknemer(s).

Tijdig correctieberichten indienen
Er is in een aanvullend besluit voorgesteld dat u voor behoud van de resterende duur van premiekortingen 2017 in de vorm van loonkostenvoordelen 2018 tot 1 mei 2018 de tijd krijgt om correctieberichten op de loonaangiften in te dienen. Dit is een verkorting van de eerder gestelde termijn tot 1 mei 2019. Ook krijgt u – anders dan in het systeem van loonkostenvoordelen – geen overzicht van de lopende premiekortingen 2017. Deze maatregelen maken het nog urgenter om tijdig de juiste acties te ondernemen.

Uitbetaling LKV’s over 2018

Uiterlijk op 15 maart 2019 krijgt u van het UWV – op basis van de loonaangiften over 2018, inclusief uiterlijk in januari 2019 ingediende correcties  een voorlopig overzicht, waarin staat op welke LKV’s u recht heeft. U kunt eventuele fouten tot en met 1 mei 2019 (laten) herstellen door correctieberichten in te sturen. Daarna krijgt u uiterlijk 1 augustus 2019 een beschikking van de Belastingdienst. Dit gebeurt op basis van de loonaangiften, zoals die op 1 mei 2019 in de polisadministratie staan. Uiterlijk 12 september 2019 betaalt de Belastingdienst de LKV’s aan u uit na verrekening met eventueel openstaande belastingschulden. In het geval u in 2017 premiekortingen heeft toepast en u heeft tijdig de juiste acties laten uitvoeren, worden de LKV’s over 2018 niet meer als premiekortingen in mindering gebracht op het premieloon, maar in 2019 als subsidie aan u uitbetaald door de Belastingdienst.