Transitievergoeding voor kleine werkgevers

Bent u een kleine werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers en verkeert uw bedrijf in zwaar weer? U kunt dan tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling bij de Wet werk en zekerheid als u na 1 juli 2015 werknemers moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. U betaalt dan een veel lagere transitievergoeding omdat bij de berekening van de hoogte van die vergoeding niet het hele arbeidsverleden van de ontslagen werknemer meetelt, maar slechts het arbeidsverleden vanaf 1 mei 2013.

Let op

U moet uw slechte financiële situatie wel kunnen aantonen. Het is daardoor niet zo eenvoudig om voor de regeling in aanmerking te komen. Het UWV WERKbedrijf kan worden verzocht om uw slechte financiële situatie te bevestigen. U moet kunnen aantonen dat:

  • het nettoresultaat over de 3 voorgaande boekjaren (voordat de arbeidsovereenkomst eindigt) kleiner is dan nul. Als uw onderneming korter bestaat, vormt dit het referentiekader;
  • er sprake is van een negatief eigen vermogen;
  • de current ratio  lager is dan 1 (dit getal drukt de liquiditeit van uw bedrijf uit in de mate waarin uit vlottende activa (voorraden, debiteuren etc.) de kortlopende schulden kunnen worden betaald. Is dit getal lager dan 1, dan is uw bedrijf financieel niet gezond).